วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556


รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556

สถาบันการบินพลเรือน

สำหรับช่วงชั้น : มัธยมปลาย, อื่นๆ
มหาวิทยาลัย/องค์กร : สถาบันการบินพลเรือน
ช่วงเวลารับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 เมษายน 2556
รับสมัคร  15 กุมภาพันธ์–วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556
หลักสูตร / สาขาวิชา
1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชำกำรจัดกำรการบิน
      (Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) (4 ปี)
     วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM)
     วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management: APM)
     วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management : ACM)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) (4 ปี)
3. หลักสูตรระดับอนุปริญญำ จำนวน 4 สาขาวิชา
4. หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน (ต่อเนื่อง)
(Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management)
การคัดเลือก
 สอบวัดความรู้ (90%)
วิชาภาษาอังกฤษ    30%
วิชาคณิตศาสตร์    25%
วิชาฟิสิกส์     25%
วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและความรู้พื้นฐานด้านการบิน 10%
สอบสัมภาษณ์ (10%)
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

** รายละเอียดทั้งหมด  http://119.46.93.145/www.catc.or.th/  << ระเบีบยบการ

ที่มา : --> คลิกไปที่มา <--


อ่านเพิ่มเติม : รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556 | ข่าวรับตรง
Follow us: @S_Edu_News on Twitter | s.edu.news on Facebook