วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556


รับตรง เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556

ม.ศิลปากร

สำหรับช่วงชั้น : มัธยมปลาย
มหาวิทยาลัย/องค์กร : ม.ศิลปากร
คณะ : คณะวิทยาศาสต
ช่วงเวลารับสมัคร : 9 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556

โครงการรับสมัครนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556

จำนวนรับ
คณะฯ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ โดยให้ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว
จาก 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 รับจ านวน 120 คน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
- คณิตศาสตร์ 15 คน
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 คน
- สถิติ 15 คน
- ฟิสิกส์ 15 คน
- เคมี 20 คน
- ชีววิทยา 20 คน
- จุลชีววิทยา 10 คน
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 คน
กลุ่มที่ 2 รับจ านวน 90 คน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 60 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
5. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบจากระบบใดระบบหนึ่ง ของ สทศ. ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือกในประกาศฯ นี้
กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
9 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2556 สมัครทางเว็บไซต์ www.sc.su.ac.th (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
17 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.sc.su.ac.th
21 พฤษภาคม 2556 สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์
23 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.sc.su.ac.th
24 - 28 พฤษภาคม 2556 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
29 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
31 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย
3 มิถุนายน 2556 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556


การรับสมัครแบบออนไลน์ http://online.sc.su.ac.th/
เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sc.su.ac.th/sc_new/560329_applyonline.pdf

ที่มา : --> คลิกไปที่มา <--


อ่านเพิ่มเติม : รับตรง เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556 | ข่าวรับตรง
Follow us: @S_Edu_News on Twitter | s.edu.news on Facebook