วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ บางเขน 2556


รับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ บางเขน 2556

ม.เกษตรฯ บางเขน

สำหรับช่วงชั้น : มัธยมปลาย
มหาวิทยาลัย/องค์กร : ม.เกษตรฯ บางเขน
คณะ : คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชา : จิตวิทยา
ช่วงเวลารับสมัคร : 1 เมษายน 2556 - 12 พฤษภาคม 2556

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ
ภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
- สาขาจิตวิทยาคลินิก          
- สาขาจิตวิทยาชุมชน            
- สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ          
- สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
           
จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
จำนวนรวมประมาณ 120 คน
โดยรับผ่านระบบรับตรง สาขาวิชาละ 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
องค์ประกอบและค่าน้ำหนักร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา
หมวดกลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ม.4-6) ร้อยละ 20
คะแนน O-NET ร้อยละ 30
รหัสวิชา 01 ภาษาไทย
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาและพละ
คะแนน GAT/PAT
รหัสวิชา GAT 85 ร้อยละ 10
รหัสวิชา PAT 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 10
รหัสวิชา PAT 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
อาคารสังคมศาสตร์ 3 ชั้นที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ค่าสมัครออนไลน์  400 บาท

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
***ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ-นามสกุลหรือข้อความใดๆนอกเหนือจากตัวเลข(ตัวเลข10หลัก) ลงในช่อง ชื่อผู้ใช้งานสำหรับตรวจสอบผลคะแนนGAT/PAT  ผู้สมัครต้อง Login เข้าสู่ระบบและทำการยกเลิกใบสมัคร จากนั้นจึงกรอกข้อมูลการสมัครใหม่

กรอกใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม


ที่มา : --> คลิกไปที่มา <--


อ่านเพิ่มเติม : รับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ บางเขน 2556 | ข่าวรับตรง
Follow us: @S_Edu_News on Twitter | s.edu.news on Facebook