วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

โรงเรียนการไปรษณีย์ รับจบม.6เรียน1ปี จบได้บรรจุเป็นพนักงานระดับ 2


โรงเรียนการไปรษณีย์ รับจบม.6เรียน1ปี จบได้บรรจุเป็นพนักงานระดับ 2

โรงเรียนการไปรษณีย์

สำหรับช่วงชั้น : มัธยมปลาย, ป.ตรี, อื่นๆ
มหาวิทยาลัย/องค์กร : โรงเรียนการไปรษณีย์
ช่วงเวลารับสมัคร : 18 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน100 คน
โดยแยกเป็น เพศชาย 60 คน และเพศหญิง 40 คน
ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 10,150 บาท

เกณฑ์การรับสมัคร 
คุณวุฒิการศึกษา
-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
-เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สัญาชาติไทย
-เพศหญิง โสด เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2531 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2539)
-ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
-มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือโรคต่อไปนี้
โรคเรื้อน
วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคยาสเพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
-ไม่ เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากกงานไว้ก่อนหรือต้องคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
-ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
-ไม่เคยถูกลงโทษให้อก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

การสมัครสอบ
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com
โดยในวันสมัครผู้สมัครต้องเตรียมค่าสมัครสอบ/หลักฐานประกอบดังนี้
-ใบสมัคร
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป
-ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 250 บาท (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ และผังที่นั่งสอบ วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.com

การสอบคัดเลือก
วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การทดสอบทัศนคติ และการสอบสัมภาษณ์เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน
วัน เวลาและสถานที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2556

ที่มา : --> คลิกไปที่มา <--


อ่านเพิ่มเติม : โรงเรียนการไปรษณีย์ รับจบม.6เรียน1ปี จบได้บรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 | ข่าวรับตรง
Follow us: @S_Edu_News on Twitter | s.edu.news on Facebook