วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง 57 โครงการร่วม แพทย์ มศว. และ ม.นอตติงแฮม

รับตรง 57 โครงการร่วม แพทย์ มศว. และ ม.นอตติงแฮม

รับตรง 57 โครงการร่วม แพทย์ มศว. และ ม.นอตติงแฮม


รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 12 คน


คุณสมบัติ

- สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะ

- สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยจําแนกรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วใหค้ิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English

Language Testing System) ประเภท Academicอย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ

(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร


กลุ่มที่ 2 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1)มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4หรือเทียบเท่า(ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English

Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ

(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลืออย่าง

น้อย 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร- 3 – แพทย์โครงการร่วมฯปีการศึกษา 2557

3) หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้เต็มเวลาได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป (เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาอยู่)

4) ในกรณีที่โรงเรียนของผู้สมัครไม่สามารถทําเรื่องการจบการศึกษาก่อนกําหนด (early graduation) ได้ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ International General Certificate of

Secondary Education (IGCSE) ฉบับจริงที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชาคือBiology,

Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology

และ Chemistry ไม่ต่ํากว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ํากว่า B


กลุ่มที่ 3 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกําลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1)มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4หรือเทียบเท่า(ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English

Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ

(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร

3) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

4) ผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ที่

ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชาคือBiology, Chemistry และ Mathematics หรือ

Physicsโดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B


กำหนดการ
รับตรง 57 โครงการร่วม แพทย์ มศว. และ ม.นอตติงแฮมติดตามเว็บไซต์เราเพิ่มเติมได้ที่นี้ : รับตรง 57 โครงการร่วม แพทย์ มศว. และ ม.นอตติงแฮมCategories : รับตรง Admission

Tags : admission, นอตติงแฮม, มศว, รับตรง, รับตรง 57, ศรีนครินทรวิโรฒ, หมอ, แพทย์

เขียนโดย : Jasmin