วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง 57 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม วิทยา+เกษตร ม.อุบลฯ

รับตรง 57 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม วิทยา+เกษตร ม.อุบลฯ

รับตรง 57 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม วิทยา+เกษตร ม.อุบลฯ


ประกาศรับสมัครคัดเลือก

โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยหลือสังคม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2557


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 655 คน ระหว่างวันที่  2 – 26 สิงหาคม 2556 โดยกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 
คุณสมบัติโดยทั่วไป

1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์


ขั้นตอนการสมัคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้สมัครที่สังกัดสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความร่วมมือ ให้ดำเนินการสมัครผ่านสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ตามขั้นตอนที่กำหนด

(รายละเอียดตามขั้นตอนการสมัครที่ 1)

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้สมัครที่สังกัดสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความร่วมมือ อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์ เป็นต้น ให้ดำเนินการสมัครผ่านสถานศึกษาและสำนักเขตพื้นที่ตามขั้นตอนที่กำหนด (รายละเอียดตามขั้นตอนการสมัครที่ 2)


กำหนดการรับสมัคร
- กำหนดการรับสมัคร  2  – 26 สิงหาคม 2556  (นักเรียนที่สมัครต้องผ่านการคัดกรองจากสถานศึกษาก่อน)

- ชำระเงินค่าสมัคร      2  – 26 สิงหาคม 2556

- ประกาศผล               30 สิงหาคม 2556

- สอบสัมภาษณ์             5 กันยายน 2556

- ประกาศผล               10 กันยายน 2556

- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์   10-30 กันยายน 2556



ติดตามเว็บไซต์เราเพิ่มเติมได้ที่นี้ : รับตรง 57 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม วิทยา+เกษตร ม.อุบลฯ



Categories : รับตรง Admission

Tags : admission, รับตรง, รับตรง 57, วิทยาศาสตร์, อุบลราชธานี, เกษตร, เรียนดี, โควต้า

เขียนโดย : Jasmin