วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ม.ต้น ชิงทุนโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ม.ต้น ชิงทุนโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ม.ต้น ชิงทุนโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ


โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฯครั้งที่ ๒


โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสมาชิกสโมสรไลออนส์ จัดทํา “โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฯ”ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๗)โดยจัดกิจกรรมแข่งขันทําหนังสือทํามือ เพื่อสืบสานการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)ในระบบทุกสังกัดเข้าร่วมแข่งขันในนามของสถานศึกษาสถานศึกษาละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน มีแข่งขัน ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ 

๑.๑ นักเรียนอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯเล่ม ๓๔ เลือกเรื่องที่สนใจ

๑.๒ ค้นคว้าเรื่องที่เลือกเพิ่มเติมจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ และจากแหล่งอื่นๆ

๑.๓ ทําเฉพาะเค้าโครงเรื่อง(ซึ่งประกอบด้วย การระบุหน้าหนังสือสารานุกรมไทยฯ ที่เลือกทํา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชื่อเรื่อง เค้าโครงเรื่อง ภาพประกอบ แหล่งข้อมูล และการจัดทําบรรณา นุกรม) เพื่อจัดทําเป็นหนังสือทํามือ (เพิ่มพูนความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ)ความยาวของผลงานไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 และพิมพ์ด้วยfont Angsana New ตัวอักษรขนาด ๑๘

๑.๔ ส่งใบสมัครพร้อม ผลงานเค้าโครงเรื่องไปที่ สํานักงานโครงการสารานุกรม ไทยสําหรับเยาวชน ฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นสําคัญ) 

ตามที่อยูดังนี้

 โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ

สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฯโทรศัพท์ : ๐ – ๒๒๘๐ -๖๕๑๕, ๐ – ๒๒๘๐ – ๖๕๓๘, ๐ -๒๒๘๐ – ๖๕๔๑ โทรสาร: ๐ -๒๒๘๐ – ๖๕๘๙, ๐ – ๒๒๘๐ – ๖๕๘๐หรือE-mail : saranukrom@hotmail.com


ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่๑.๕ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผลงานรอบที่ ๑ ไว้จํานวน ๔๐ ทีม เพื่อเข้าแข่งขัน รอบที่ ๒โดยจะประกาศผลภายในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์ http://kanchanapisek.or.th/kp6 และ www.saranukromthai.or.th


รางวัลชนะเลิศ 

๑.๑ สถานศึกษา รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๑.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑

๒.๑ สถานศึกษา รับถ้วย จากประธานโครงการฯ พลอากาศเอก กาธน สินธวานนท์

๒.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒

๓.๑ สถานศึกษา รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

๓.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร

๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓

๔.๑ สถานศึกษา รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

๔.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๔.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร

๕. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔

๕.๑ สถานศึกษา รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

๕.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร

๕.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร

๖. รางวัลดีเฉพาะด้าน ๔ รางวัล

๖.๑ รางวัลด้านชื่อเรื่องดี

๖.๒ รางวัลด้านเนื้อหาดี

๖.๓ รางวัลด้านภาพประกอบดี

๖.๔ รางวัลด้านรูปเล่มดี

แต่ละรางวัลสถานศึกษา และ ครูที่ปรึกษา ๑ท่าน จะได้รับเกียรติบัตร และนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทีมละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลสําหรับสถานศึกษา นักเรียน และครูที่ปรึกษา

- นักเรียน และครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะได้รับหนังสือสารา นุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้(เล่มล่าสุด)และของที่ระลึกจาก “โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
ติดตามเว็บไซต์เราเพิ่มเติมได้ที่นี้ : ม.ต้น ชิงทุนโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯCategories : ประกวด แข่งขัน

Tags : กสโมสรไลออนส์, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สารานุกรมไทย, โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฯ

เขียนโดย : Jasmin